REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Herbarium of the Kostanay State Pedagogical Institute

Address:
Herbarium, Kostanay State Pedagogical Institute, Taran Str. 118, Kostanay, 110000, Kazakhstan
Index:
KSPI
Foundation:
1963
Number of specimens:
25000
Important Collectors:
Collectors of the second half of ХХ century – first half of  XXI:
Lalayan N.T., Perezhogin Y.V., Borodulina O.V., Konysbaeva D.T., Kurlov S.I., Baymaganbetova K.T.

RUSSIAN FEDERATION

Herbarium of the Komarov Botanical Institute

Address:
Herbarium, Komarov Botanical Institute, Prof. Popov street, 2, St. Petersburg, 197376, Russia
Index:
LE
Foundation:
1823
Number of specimens:
6000000
Important Collectors:
Collectors XVIII – XX century:
Abolin R.I., Afanasiev K.S., Afonina O.M., Akinfiew I.Ja., Alexeenko F.N., Andreev V.Gr., Androssow N.V., Anokhina V., Bobrov E.G., Borszczow E.G., Botschantzev V.P., Bukinitsch D.D., Bulavkina A.A., Bunge A.A., Busch E.A., Busch N.A., Bushanskaya V.K., Byalt V.V., Chernova E.P., Chernyakovskaya E.G., Claus C.F., Dubiansky W.A., Egorova T.V., Eschscholtz J.F., Fedorow Al.A., Fedorow An.A., Fedtschenko A.P., Fedtschenko B.A., Fedtschenko O.A., Ganeschin S.S., Goloskokov V.P., Golubkova V.F., Gomerov K.E., Gontscharow N.F., Gorodkov B.N., Grossheim A.A., Grubov V.I., Hohenacker F.R., Ikonnikov-Galitzky N.P., Ikonnikova-Galitzkaya V.A., Jarmolenko A.V., Jurtzev B.A., Juzepczuk S.V., Kamelin R.V., Karelin G.S., Kirilov P.Ya., Kirilow I.P., Klemenz D.A., Klemenz E.N., Klinge J.C., Knorring O.E., Koch C., Kolakovsky A.A., Komarov V.L., Korobkov A.A., Korshinsky S.I., Koshevnikov Yu.P., Krascheninnikov I.M., Krasilnikov P.K., Krassnow A.N., Kuschakewicz A.A., Kuznetzow I.V., Kuznetzow N.I., Langsdorff G.H., Lavrenko E.M., Ledebour C.F.,Lehmann A., Lipschitz S.Y., Lipsky V.I., Litvinova N.P., Litwinow D.I., Maire E.E., Maksimenko L.I., Marschall von Bieberstein F.A., Maximowicz C.I., Meyer C.A., Michelson A.I., Middendorf A.F., Minkwitz Z.A., Muldashev A., Nikitin A.A., Nikitin V.V., Novopokrovsky I.V., Ovczinnikov P.N., Owerin A.P., Pabo R., Pallas P.S., Petunnikow A.N., Popov M.G., Popov N., Potanin G.N., Prokhorov N.I., Przewalski N.M., Puring N.I., Rachkovskaya E.I., Rebristaya O.V., Regel A.E., Reverdatto V.V., Roshevitz R.Y., Ruprecht F.J., Saposhnikow V.V., Schipczinsky N.V., Schirajewsky I.I., Schischkin B.K., Schischkin I.K., Schmidt R., Schrenk A.I., Sprygin I.I., Steller G.W., Sukaczew W.N., Szovits O.J., Takhtajan A.L., Tikhomirov B.A., Tolmatchew A.I., Tzvelev N.N., Turczaninow N.S., Vinogradov B.V., Vvedensky A.I., Woronow Ju.N., Zalensky O.V., Zinger N. etc.

Herbarium of the Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Centre of the Russian Academy of Sciences

Address:
Herbarium, Institute of Plant and Animal Ecology, 8 Marta Str. 202, Ekaterinburg, 620144, Russia
Index:
SVER
Foundation:
1945
Number of specimens:
200000
Important Collectors:
Collectors XIX – first half of XX century:
Claire O.E., Syuzev P.V., Helm P.G., Helm P.P., Igoshina K.N., Ispolatov E.I., Vvedensky N.N., Korzhinsky C.I., Krasheninnikov I.M., Krylov P.N., Krupin I.A., Nimvitsky A.A., Malakhov M.V., Oshchepkov I.N., Petunnikoff A.N., Sabaneyev V.P., Udintsev S.A. etc.
Collectors of the second half of ХХ century – first half of  XXI:
Balandin S.V., Gruner N.M., Gorchakovsky P.L., Erohin N.G., Zueva V.N., Zolotareva N.V., Knyazev M.S., Kulikov P.V., Lalayan N.T., Morozova L.M., Nefedova E.A., Nikonova N.N., Peshkova N.V., Podgaevskaya E.N., Romahina N.P., Rychkova N.N., Salmina N.P., Skvortzov A.K., Storozheva M.M., Skonnikova V.V., Trocenko G.V., Famelis T.V., Filippov E.G., Filroze E. M., Shilova I.I., Shiyatov S.G., Shurova E.A. etc.